Δευτέρα, 15/08/2022

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας διακίνησης εντύπων που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας για δύο (2) έτη

Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης προς δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 01/11/2016 Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 28813: 01/11/2016. Καταληκτική ημερομηνία...

Παράταση της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 08/09/2016 και ώρα 11:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο κεντρικό Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας: 07/09/2016 και ώρα 14:00.

Παράταση της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, προς την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε., έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2016

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 09/09/2016 και ώρα 11:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο κεντρικό Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας: 08/09/2016 και ώρα 14:00.

Πρόσφατα άρθρα

X