Μητρώα E-Media και E-Efimeris

E-Media

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», τίθεται σε λειτουργία το Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ). Μετά από την πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 28 του ως άνω νόμου για την πιστοποίηση των μέσων στο MHT από τη Γ.Γ.Ε.Ε., τα άρθρα 52 και 53 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και συνεπώς η πλατφόρμα που λειτουργεί σήμερα στη ΓΓΕΕ ως “On line media” καταργείται.

E-Efimeris

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,  έχει τεθεί σε λειτουργία το Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ). Στο Μ.Ε.Τ. συστήνεται ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου. Συνεπώς η πλατφόρμα που λειτουργεί σήμερα στη ΓΓΕΕ ως “E-Efimeris” καταργείται.