Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι η υποστήριξη των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, καθώς και της Προεδρίας, σε ζητήματα που αφορούν στην επικοινωνία και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης εντός και εκτός Ελλάδας, σε σχέση με το κυβερνητικό έργο, καθώς και η υποστήριξη του εκάστοτε Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην άσκηση των καθηκόντων του. Στην αποστολή της Γενικής Γραμματείας εντάσσονται επίσης η υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων σε θέματα ενημέρωσης και η άσκηση των ρυθμιστικών και κρατικών εποπτικών αρμοδιοτήτων που αφορούν στον ευρύτερο χώρο των μέσων ενημέρωσης, η διασφάλιση έγκυρης, αντικειμενικής και πολυφωνικής πληροφόρησης των Ελλήνων πολιτών, η διαμόρφωση της πολιτικής του Κράτους στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, η παρακολούθηση των δράσεων και η ανάπτυξη και προώθηση συνεργειών μεταξύ των φορέων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας, η παρακολούθηση και εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί Τύπου εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαφύλαξη και αξιοποίηση των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης.

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Ενημέρωσης, β) Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, γ) Διεύθυνση Επικοινωνίας, δ) Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και ε) Περιφερειακό Γραφείο Τύπου.

Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ανήκει η εποπτεία της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΡΤ Α.Ε.) και της εταιρείας με την επωνυμία «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» (ΑΠΕ – ΜΠΕ Α.Ε.).

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενημέρωσης είναι η άμεση, ακριβής και εμπεριστατωμένη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, των κρατικών οργάνων και των πολιτικών κομμάτων για τις εσωτερικές εξελίξεις και για ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος για τη χώρα, καθώς και η υποστήριξη του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού, στον οποίο υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους λειτουργώντας  σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η Διεύθυνση Ενημέρωσης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Εσωτερικής Ενημέρωσης και

β) Τμήμα Δημοσιογραφικών Καλύψεων.

Το Τμήμα Εσωτερικής Ενημέρωσης είναι αρμόδιο για:

α) Τον εντοπισμό ειδήσεων και πληροφοριών, την καταγραφή, αξιολόγηση, ιεράρχηση και προώθησή τους για την άμεση ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, των κρατικών οργάνων, καθώς και των πολιτικών κομμάτων, είτε πρωτογενώς είτε σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες,

β) τη σύνταξη θεματικών δελτίων και την προώθησή τους προς ενημέρωση της Κυβέρνησης, καθώς και τη δημιουργία θεματικού αρχείου,

γ) την επιχειρησιακή υποστήριξη των αναγκών ενημέρωσης της Κυβέρνησης και

δ) την έκδοση ανακοινώσεων για την ανασκευή ή διάψευση ανακριβών δημοσιευμάτων των εγχώριων μέσων ενημέρωσης.

Το Τμήμα Δημοσιογραφικών Καλύψεων είναι αρμόδιο για:

α) Τη δημοσιογραφική κάλυψη των επίσημων επισκέψεων μελών της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, όπως και θεμάτων που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,

β) την επιμέλεια των δηλώσεων και έκδοση των ανακοινώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, καθώς και την προώθησή τους στα μέσα ενημέρωσης,

γ) την απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στο πλαίσιο τακτικής ή έκτακτης ενημέρωσης των δημοσιογράφων, την αποδελτίωση των συνεντεύξεων τύπου, των δηλώσεων και παρεμβάσεών του σε μέσα ενημέρωσης, καθώς και την τήρηση σχετικών αρχείων,

δ) την ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού, του αρμόδιου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και τη διευκόλυνση στο καθημερινό τους έργο και

ε) την επιμέλεια οργανωτικών θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης αφορούν:

α) Στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και τη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων,

β) στην επεξεργασία και διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των μέσων ενημέρωσης,

γ) στη ρύθμιση των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων διανομής του έντυπου τύπου,

δ) στην κατά το Σύνταγμα και τον νόμο άσκηση της κρατικής εποπτείας στις εταιρείες «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΡΤ Α.Ε.) και «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» (ΑΠΕ – ΜΠΕ Α.Ε.), καθώς και την εν γένει παρακολούθηση της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης και

ε) στην εποπτεία των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων.

Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Διαδικτύου,

β) Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας και

γ) Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων και Επικοινωνιακών Προγραμμάτων.

Το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Διαδικτύου είναι αρμόδιο για:

α) Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και του διαδικτύου και την εκπόνηση μελετών και εισηγήσεων για την πολιτική που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο,

β) την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και του διαδικτύου, καθώς και την υλοποίηση σχετικών σχεδίων δράσης,

γ) τη συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τους ενδιάμεσους παρόχους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και την υλοποίηση ειδικών δράσεων,

δ) τα θέματα συνεργασίας με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,

ε) τον καθορισμό των όρων προβολής των πολιτικών κομμάτων,

στ) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη ραδιοφωνία ανεξαρτήτως δικτύου, μέσου ή υποδομής εκπομπής – λήψης,

ζ) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη συνδρομητική ή ελεύθερης λήψης τηλεόραση, ανεξαρτήτως δικτύου, μέσου ή υποδομής εκπομπής – λήψης, συμπεριλαμβανομένης και της δορυφορικής, υβριδικής ή καλωδιακής τηλεόρασης ή τηλεόρασης μέσω διαδικτύου ή κινητών δικτύων και πλατφορμών,

η) τη μέριμνα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία ευρωπαϊκών και διεθνών νομικών κειμένων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος,

θ) την εκπροσώπηση της Γενικής Γραμματείας ή των εποπτευόμενων από αυτή νομικών προσώπων σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα οπτικοακουστικών μέσων και διαδικτύου,

ι) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για: αα) τη διασφάλιση και ενίσχυση της ελευθερίας της έκφρασης, του πλουραλισμού και της διαφάνειας στα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο, ββ) την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, γγ) την αποτροπή του μισαλλόδοξου λόγου και της ρητορικής μίσους στο διαδικτυακό περιβάλλον, δδ) την ενημέρωση των πολιτών για την ορθολογική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο, εε) τη στήριξη της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής και βιομηχανίας και την προώθηση του εθνικού και ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς,

ια) την παρακολούθηση των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με την Παιδεία στα Μέσα και τον πληροφοριακό προγραμματισμό, καθώς και την ανάπτυξη σχετικών δράσεων, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα,

ιβ) τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και

ιγ) την υποστήριξη της εφαρμογής Κωδίκων Δεοντολογίας στους τομείς της επικοινωνίας και ενημέρωσης, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

Το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας είναι αρμόδιο για:

α) Την οργάνωση και διαχείριση του Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και κάθε άλλου Μητρώου που αφορά στα μέσα ενημέρωσης,

β) την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς,

γ) τον έλεγχο συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων καταχώρισης δημοσιεύσεων φορέων του δημοσίου τομέα στον τύπο, τη συγκρότηση υπηρεσιακών κλιμακίων ελέγχου και τη διατύπωση εισηγήσεων σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις,

δ) την τήρηση στοιχείων για την έκδοση και κυκλοφορία των εφημερίδων και λοιπών εντύπων και τη σύνταξη επετηρίδας του ελληνικού τύπου,

ε) την εισήγηση για την επιχορήγηση της ταχυδρομικής διακίνησης των εντύπων, τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων και υποστήριξης εν γένει σε έντυπα,

στ) την παροχή επαγγελματικών διευκολύνσεων στους εργαζομένους στον τομέα του τύπου για την άσκηση του έργου τους,

ζ) την εφαρμογή των διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων τύπου και τη διακίνηση του τύπου γενικώς, καθώς και την παρακολούθηση της ομαλής διακίνησής του και

η) τη σύνταξη καταστάσεων απασχολουμένων δημοσιογράφων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων φορέων του δημόσιου τομέα.

Το Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων και Επικοινωνιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:

α) Την εποπτεία των εταιρειών «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΡΤ Α.Ε.), καθώς και «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» (ΑΠΕ – ΜΠΕ Α.Ε.),

β) τη διατύπωση εισηγήσεων προς τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης για τον προγραμματισμό των προσλήψεων στους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019,

γ) τη διεκπεραίωση κάθε θέματος αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, που αφορά στους εποπτευόμενους φορείς της,

δ) την εποπτεία των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων και ως προς την υποβολή των καταστάσεων που προβλέπονται από την περ. (β) της παρ. 24 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) και το κατ’ εκτέλεσή της εκδοθέν διάταγμα 60/1997 (Α’ 53),

ε) τη μέριμνα για τη λειτουργία και τον χειρισμό του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας, καθώς και την ηλεκτρονική διαχείριση των αιτήσεων έγκρισης των προγραμμάτων επικοινωνιακής και διαφημιστικής προβολής και των απολογιστικών καταστάσεών τους.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επικοινωνίας είναι:

α) Η υποστήριξη του αρμόδιου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, σε ζητήματα που αφορούν στην επικοινωνία,

β) η διαχείριση, αξιοποίηση και ανάδειξη του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού αρχείου και των συλλογών εντύπων και βιβλίων της Γενικής Γραμματείας και

γ) η διαχείριση και αξιοποίηση αρχείου δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.

Για την υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων, η Διεύθυνση Επικοινωνίας συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Επικοινωνιακών Δράσεων και

β) Τμήμα Αρχείων, Έρευνας και Τεκμηρίωσης.

Το Τμήμα Επικοινωνιακών Δράσεων είναι αρμόδιο για:

α) Την παραγωγή, επεξεργασία και μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του αρμόδιου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,

β) τη διαχείριση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης της Γενικής Γραμματείας,

γ) τη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στις πολιτικές της Κυβέρνησης προς ενημέρωση των πολιτών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

δ) τη διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκδηλώσεων και συνεντεύξεων τύπου, καθώς και τη μέριμνα για την οπτικοακουστική κάλυψη αυτών,

ε) τη διαχείριση των χώρων της Γενικής Γραμματείας που προορίζονται για πάσης φύσεως εκδηλώσεις και συνεντεύξεις τύπου και

στ) την ανάπτυξη συνεργειών με φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Το Τμήμα Αρχείων, Έρευνας και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για:

α) Την εκπόνηση ερευνών με αξιοποίηση του αρχείου και της βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας ή και εξωτερικών πηγών,

β) την υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης στην παροχή τεκμηριωμένης πληροφόρησης,

γ) τη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάδειξη του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού και των λοιπών συλλογών της Γενικής Γραμματείας,

δ) την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας, καθώς και τη μέριμνα για τον εμπλουτισμό της με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό,

ε) την παραγωγή, επιμέλεια, διαχείριση και διάθεση των εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας,

στ) την αρχειοθέτηση αντιγράφων αποδελτίωσης, καθώς και των συνταχθέντων από τις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας δελτίων ή άλλων ενημερωτικών σημειωμάτων,

ζ) τη συλλογή και διαχείριση δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της δημιουργίας έντυπου και ψηφιακού αποθετηρίου, καθώς και τη μέριμνα για τη διαρκή ανάπτυξη και αξιοποίησή του και

η) τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς ή και άλλους φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, καθώς και τη διευκόλυνση των ερευνητών και δημοσιογράφων στο έργο τους.

Το Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και είναι αρμόδιο για:

α) Την επεξεργασία και κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής της χώρας, καθώς και την αξιολόγηση της εφαρμογής του,

β) τον συντονισμό και την υποστήριξη των Υπουργείων ως προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή επικοινωνιακών δράσεων και

γ) την κατάρτιση σχεδίων για την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και από πάσης φύσεως έκτακτα γεγονότα, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Το Περιφερειακό Γραφείο Τύπου είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας που συστήνεται και λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί ως Τμήμα και υπάγεται απευθείας στη Διεύθυνση Ενημέρωσης.

Στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Τύπου ανήκουν:

α) H σύνταξη δελτίων που καλύπτουν τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης,

β) η δημοσιογραφική κάλυψη τοπικών γεγονότων και η σχετική ενημέρωση των λοιπών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και

γ) η ενημέρωση των περιφερειακών μέσων για τις κρατικές πολιτικές.