Μητρώo Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου

Το ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, απευθύνεται στο σύνολο του έντυπου τύπου.

Στο Μ.Ε.Τ. εντάσσεται ως υπομητρώο το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου του ν. 3548/2007 (Α’ 68). Οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Υπομητρώο, οφείλουν να εγγραφούν πρώτα στο Μ.Ε.Τ. και, εφόσον επιθυμούν να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007, υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.3548/2007.

Με την ένταξή της στο Μ.Ε.Τ. κάθε επιχείρηση έντυπου τύπου αποκτά μοναδικό αριθμό Μητρώου, καθώς και σήμα, το οποίο θα πιστοποιεί την εγγραφή της στο Μ.Ε.Τ.

Το  ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,  απευθύνεται στο σύνολο του ηλεκτρονικού τύπου.

Με την ένταξή της στο Μ.Η.Τ. κάθε επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου αποκτά μοναδικό αριθμό Μητρώου, καθώς και σήμα, το οποίο θα πιστοποιεί την εγγραφή της στο Μ.Η.Τ.

Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο β’ του άρθρου 3 του νόμου 5005/2022, που δεν έχουν αιτηθεί να πιστοποιηθούν στο Μ.Η.Τ. έως τις 31 Μαρτίου 2024 ή η αίτησή τους έχει απορριφθεί, δύνανται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την εγγραφή τους σε αυτό από τις 8 Απριλίου 2024 έως τις 18 Απριλίου 2024.

Οι επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Τύπου, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο β’ του άρθρου 3 του νόμου 5005/2022, που επιθυμούν την πιστοποίησή τους, υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου 5005/2022(Α’ 236) και την ΚΥΑ Ε/115/28-2-2023(Β’ 1144),  από την 1η έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.