Τρέχων Άρθρο
Κήρυξη ως άγονου του Πρόχειρου διαγωνισμούς επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προς την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε., έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2016 και προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

Κήρυξη ως άγονου του Πρόχειρου διαγωνισμούς επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προς την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε., έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2016 και προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

Ημερομηνία διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού: 05/09/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr