Τρέχων Άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με σταθμισμένα κριτήρια επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με σταθμισμένα κριτήρια επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr