Τρέχων Άρθρο
Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 11-10-2023 στο Πρόγραμμα ενίσχυσης De minimis των ιδιωτικών επιχειρήσεων έκδοσης έντυπων εφημερίδων περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 11-10-2023 στο Πρόγραμμα ενίσχυσης De minimis των ιδιωτικών επιχειρήσεων έκδοσης έντυπων εφημερίδων περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων έως τις 11-10-2023 στο Πρόγραμμα ενίσχυσης De minimis των ιδιωτικών επιχειρήσεων έκδοσης έντυπων εφημερίδων περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως τέτοιες στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του ν. 3548/2007 (Α΄68) που έχει συσταθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του ν.5005/2022 (Α΄236)

Βρείτε εδώ:  Υπ’ αριθμ. Ε/1025/13-03-2023 ΚΥΑ του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 5475).

 

Θέμα: «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ε/299/21-04-2023 Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου (Β΄2674), όπως ισχύει»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

 Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

 1. Του ν.5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 236).
 2. Του άρθ. 86 του Ν. 4674/20 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄53).
 3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133/2019) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.
 4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
 5. Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού.
 6. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) σε συνδυασμό με το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’184).
 7. Του ν 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (A΄ 131).
 8. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 6 και των άρθρων 13-15 αυτού.
 9. Των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
 10. Του υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 της 24.12.2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 972/2020 της Επιτροπής (L215/07-07-2020) και το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενίσχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.
 11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).
 12. Του άρθρου 3 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).
 13. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
 14. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).
 15. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
 16. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
 17. Της υπό στοιχεία Υ9/29.6.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Μπρατάκο» (Β’ 4249).
 18. Της υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023/10-07-2023 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).
 19. Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).
 20. Της υπ’ αριθμ. Ε/299/21-04-2023 Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου (Β΄2674)», όπως ισχύει.
 21. Την υπό στοιχεία 8673/13-09-2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Ε/299/21-04-2023 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου» (Β΄2674)», όπως ισχύει, και συγκεκριμένα:

Α) Το εδάφιο β’ του άρθρου 5 «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων», αντικαθίσταται ως εξής: «Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 15η Ιουλίου 2023 μέχρι και την 11η Οκτωβρίου 2023».

Β) Η παρ. 2 του άρθρου 11 «Έλεγχος Προϋποθέσεων – Απόφαση Υπαγωγής», αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής ή μη στο πρόγραμμα εκδίδονται το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023. Η απόφαση ή οι αποφάσεις περί υπαγωγής δημοσιεύονται αμελλητί».

Γ) Η παρ. 4 του άρθρου 13 «Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης», αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση η απόφαση ή οι αποφάσεις υπαγωγής του άρθρου 11 θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2023».

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. Ε/299/21-04-2023 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου» (Β΄2674) όπως ισχύει, παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2023 

O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr