Τρέχων Άρθρο
«Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε/897/2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης με θέμα: «Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)»

«Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε/897/2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης με θέμα: «Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)»

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε/897/2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης με θέμα: «Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)»

 ΑΠΟΦΑΣΗ

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

 1. Των άρθρων 4, 9 και 26 του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 236).
 2. Του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α’ 68), όπως ισχύει.
 3. Του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).
 4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
 5. Του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (Α’112), όπως ισχύει.

 1. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).
 2. Του π.δ.    79/2023    «Διορισμός    Υπουργών,    Αναπληρωτών    Υπουργών    και Υφυπουργών» (Α’ 131).
 3. Της υπό στοιχεία Υ9/29.06.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Μπρατάκο» (Β’ 4249).
 4. Της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/116/2023 «Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Έντυπο Τύπου (Μ.Ε.Τ.), βάσει του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» (Β΄1145).
 5. Της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/118/2023 «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β’ 1146), όπως ισχύει.
 6. Της με αριθμό Ε/897/2023 Απόφασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης με θέμα: «Καταχώριση εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» και ΑΔΑ: Ψ18746ΜΓΨ7-2Ψ3.

ΙΙ. Το γεγονός ότι οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες του κατωτέρω Πίνακα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 5005/2022, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/116/2023.

ΙΙΙ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Καταχωρίζουμε στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου, το οποίο έχει συσταθεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), βάσει του άρθρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’236), τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, ως εξής:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΕΔΡΑ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ 4
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΜΑΧΗΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ  

ΕΔΡΑ: ΑΡΤΑ, Γ. ΜΑΤΣΟΥ 8

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΡΤΑ, ΓΩΓΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 2
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 2
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΠΡΩΙΝΗ ΕΔΡΑ: ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΙΡΗΝΗΣ 2
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΗΜΕΡΑ ΕΔΡΑ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΕΔΡΑ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 28
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: 7η ΗΜΕΡΑ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 22

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 28Β
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ, ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ 24
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΔΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ, ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ 7
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΔΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 82
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΣΕΡΡΕΣ, ΤΡΩΑΔΟΣ 9
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΣΕΡΡΕΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 177
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 16
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 64

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΜΑΧΗΤΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ 10
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΜΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΤΖΑΒΕΛΑ 84
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΑΠΟΨΗ ΕΔΡΑ: ΑΡΤΑ, ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 2
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΡΑ: ΔΡΑΜΑ, ΘΕΜΙΔΟΣ 2
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Ο ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΕΔΡΑ: ΛΗΜΕΡΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ΕΔΡΑ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 7
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΕΔΡΑ: ΜΟΙΡΕΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 365
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΖΙΝΗ 7
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η ΘΑΣΙΑΚΗ ΕΔΡΑ: ΘΑΣΟΣ, ΑΣΤΡΙΣ 64002

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑ, ΑΜ.ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 53
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΟΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 4
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ, ΒΡΥΩΝΗ 1
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΔΡΑ: ΛΕΥΚΑΔΑ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ, ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 30Β
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ, ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 5
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 64

Επίσης, η με αριθμ. πρωτ. Ε/897/01-08-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης τροποποιείται ως προς την ταχυδρομική διεύθυνση της εβδομαδιαίας περιφερειακής εφημερίδας «Πολίτης» του νομού Χίου ως εξής:

 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΔΡΑ: ΧΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΣΠΑΤΗ ΚΑΙ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. Ε/897/01-08-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης παραμένει ως έχει.

Με εντολή Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Σοφία Λάτσου

 Εσωτερική διανομή:

 • Γραφείο Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Ι. Μπρατάκου
 • Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Δ. Γαλαμάτη

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr