Τρέχων Άρθρο
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Deminimis για τις εφημερίδες περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Deminimis για τις εφημερίδες περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης De minimis των ιδιωτικών επιχειρήσεων έκδοσης έντυπων εφημερίδων περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως τέτοιες στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου του ν. 3548/2007 (Α΄68) που έχει συσταθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του ν.5005/2022 (Α΄236)

 

Από την 15η Ιουλίου 2023,  έχει εκκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Ε/299/21-04-2023 (Β΄2674) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την 15η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59.

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ως δικαιούχοι της ενίσχυσης ορίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως τέτοιες στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του ν. 3548/2007 (Α΄68) που έχει συσταθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του ν.5005/2022 (Α΄236) και πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 της προαναφερόμενης ΚΥΑ:

 • Είναι εγγεγραμμένες στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του ν. 3548/2007 (Α΄68) που έχει συσταθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του ν.5005/2022 (Α΄236).
 • Η ύλη των εφημερίδων των δικαιούχων δεν θίγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεν εισάγει ή προάγει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
 • Η ύλη των εφημερίδων των δικαιούχων δεν παραβιάζει εν γένει τις αρχές της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προσδιορίζονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας.
 • Η ύλη τους περιλαμβάνει πολιτικές, οικονομικές, αθλητικές ή κοινωνικές ειδήσεις,
 • Πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis αριθμ. ΕΚ 1407/2013. Υπογραμμίζεται σχετικώς ότι βάσει του άρ.4 παρ.4 της εν θέματι ΚΥΑ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού de minimis 1407/2013. Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της ανωτέρω παραγράφου 1 και ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού de minimis 1407/2013 ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του εν λόγω Κανονισμού.
 • Έχουν υποβάλει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον υποχρεούνται.
 • Έχουν υποβάλει, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων μεγαλύτερο του μηδενός.
 • Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
 • Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του Α.Φ.Μ. τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 (Β΄ 2001) απόφαση (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

 

Β. ΑΙΤΗΣΗ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται με την υποβολή της αίτησης να συνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. είναι τα κάτωθι:

 1. Βεβαίωση έναρξης και μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με το ύψος του Κύκλου Εργασιών αναφοράς της επιχείρησης και των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αναφοράς.
 3. Οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων, άλλως βεβαίωση λογιστή, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και αποσπάσματα των Ισοζυγίων των σχετικών λογαριασμών, εφόσον υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων άλλως βεβαίωση λογιστή και αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, για την τελευταία κλειόμενη οικονομική χρήση του 2022, τα οποία τεκμηριώνουν το δηλωθέν ύψος του Κύκλου Εργασιών αναφοράς.
 4. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) και πίνακες προσωπικού, για την τελευταία κλειόμενη οικονομική χρήση του 2022, νομίμως κατατεθειμένων στον Ε.Φ.Κ.Α. και στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντίστοιχα, τα οποία τεκμηριώνουν το δηλωθέν ύψος των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αναφοράς.
 5. Εκτύπωση πρόσφατης εικόνας στοιχείων της επιχείρησης από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του τελευταίου τριμήνου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
 7. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης του άρθρου 2 στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής, στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση τράπεζας με το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου ή αντίγραφο φύλλου κίνησης του λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου).

Γ. Η αίτηση με τα συνοδά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. (met@media.gov.gr) και υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης. Υποδείγματα των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων και πινάκων παρατίθενται κατωτέρω. Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένες ή εναλλακτικά μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr/). Η αποστολή των δικαιολογητικών επιβεβαιώνεται με τη λήψη σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν επιπροσθέτως κάθε στοιχείο, έγγραφο ή όποια άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. Προς τούτο, -αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν-  ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών προς την αιτούσα επιχείρηση προκειμένου να τις παράσχει.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στα: 210 909 8382, -8381, 8361, -8356,  -8357, -8358, -8359.    

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ περιφερειακές εφημερίδες De minimis

ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 270723

ΥΔ ΙΒΑΝ 270723

ΥΔ ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ 270723

ΥΔ ΣΩΡΕΥΣΗ 270723

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr