Τρέχων Άρθρο
Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας στη Βουλή για τη στήριξη του Τύπου

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας στη Βουλή για τη στήριξη του Τύπου

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΤΣΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Θα ήθελα να αναφερθώ στις διατάξεις των άρθρων 88, 89 και 90οι οποίες αφορούν σε ζητήματα
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
Το Άρθρο 88 αφορά στο ζήτημα της οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων.
Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα στήριξής τους, μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης, με σκοπό την προαγωγή της πολυφωνίας, του πλουραλισμού
και της ποιότητας στο δημόσιο διάλογο.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το προηγούμενο πλαίσιο ενίσχυσης του Τύπου αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν εξυπηρέτησε τους ανωτέρω σκοπούς, διότι οδηγούσε σε στρεβλώσεις, και γι’ αυτό προκρίναμε την κατάργησή του. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι η εφαρμογή του θα οδηγούσε στην ενίσχυση
κάποιων επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων κατά τρόπο μη αναλογικό και χωρίς να λαμβάνονται στην πράξη υπόψη αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια. Αποφασίσαμε έτσι την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης υπαγωγής των δικαιούχων επιχειρήσεων έκδοσης εντύπων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Ωστόσο, αναγνωρίζοντας το ρόλο και τη σημασία των εφημερίδων στη λειτουργία της Δημοκρατίας μας
αλλά και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό
έχουν ιδιαιτέρως πληγεί από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης όλα αυτά τα χρόνια, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων οι οποίες τηρούν τη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία και προάγουν τους ανωτέρω σκοπούς. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών που εφαρμόζουμε με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω, με αυτήν την ευκαιρία, ότι το προηγούμενο διάστημα προχωρήσαμε σε νομοθετικές ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, ο οποίος, όπως προανέφερα, επλήγη δυσανάλογα από την κρίση, τόσο ως προς τον τζίρο όσο, κυρίως, ως προς την απασχόληση.
Παράλληλα, προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό και την επικαιροποίηση αναχρονιστικών και παρωχημένων διατάξεων που εμπόδιζαν τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, ενώ καταργήσαμε τα αντικίνητρα για τις επενδύσεις στον χώρο των επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Και είναι πολύ θετικό ότι τώρα ανοίγουν κανάλια, αντί να κλείνουν, όπως επί ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ακόμη πιο ελπιδοφόρο ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις στον ευρύτερο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, που θα τραβήξουν προς τα πάνω τον κλάδο και την απασχόληση σε αυτόν.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Πριν προχωρήσουμε στην κατάθεση των διατάξεων που συζητούμε σήμερα, πραγματοποιήσαμε εκτενή διαβούλευσημε τους ενδιαφερόμενους φορείς.Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου 88 συντάχθηκε,
έχοντας λάβει υπόψη τις θέσεις και τις προτάσεις που τέθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο θεσμικού διαλόγου από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ), την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), καθώς και
την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων (ΕΙΗΕΕ), τον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ).
Προσθέτω ότι τις μέρες αυτές έχουμε ήδη ξεκινήσει δεύτερο κύκλο διαβουλεύσεων για την εξειδίκευση των όρων των προγραμμάτων, προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα,μετά την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόμου, στην υλοποίησή τους.
Επιτρέψτε μου να περιγράψω συνοπτικά το περιεχόμενο της διάταξης.
Ειδικότερα:
Προκειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις που διαπιστώθηκαν στο προηγούμενο πρόγραμμα και οδήγησαν στην ακύρωσή του, διαμορφώνεται με την παρ. 1 το νέο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή που καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή του.
Στην παρ. 2 προβλέπεται το έργο, καθώς και ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους ενώσεων συντακτών και ενώσεων ιδιοκτητών εφημερίδων, καθώς και από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης.
Στην Επιτροπή θα ανατίθεται το έργο της αξιολόγησης των εντύπων, ιδίως ως προς την τήρηση της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στους ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων.
Η παράγραφος 3 ορίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις εν γένει των προγραμμάτων καθορίζονται με κοινή απόφαση τoυ Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Επισημαίνεται πως
σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λήψης της ενίσχυσης έχει προβλεφθεί η επιβολή διοικητικών κυρώσεων προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηστή αξιοποίηση των χρημάτων που θα δοθούν.
Τέλος, με την παράγραφο 4 του Άρθρου 88 καταργούμε ρητά το άρθρο 51 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) και
τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσεςκοινές υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ. 78/06.05.2019 (Β1676) και 107/18.06.2019 (Β΄ 2355) που συνιστούν το προηγούμενο αποτυχημένο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο ενίσχυσης του Τύπου.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

η διάταξη του άρθρου 90 είναι μια διοικητική παρέμβαση που παρατείνει τη διοικητική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης από τις 31.12.2019
έως την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του Πρωθυπουργού που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Με το Άρθρο 89 τροποποιούμε το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’68) το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4487/2017. Με το νόμο 4487/2017 είχε συσταθεί ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου και τέθηκαν προϋποθέσεις ένταξης για την πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων σε αυτό. Με την υπό συζήτηση διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν
στη δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων, τον καθορισμό συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την υποβολή τους, καθώς και ζητήματα δημοσιοποίησης σχετικών πράξεων. Καταρχάς ερχόμαστε να ρυθμίσουμε ένα κενό της προηγούμενης διάταξης, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής και νέων αιτήσεων
για καταχώριση στο Μητρώο κατά το χρονικό διάστημα 1 έως 31 Μαρτίου κάθε έτους. Και αυτό πέρα από τη δυνατότητα που υπήρχε μέχρι τώρα για ανανέωση των υφιστάμενων εγγεγραμμένων εφημερίδων.
Επιπλέον, προβλέπεται ρητά η ανάρτηση της σχετικής απόφασης καταχώρισης
στο πρόγραμμα Διαύγεια, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Για τους ίδιους λόγους προβλέπεται η ανάρτηση επικαιροποιημένου πίνακα των εφημερίδων που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Θέλουμε έναν Τύπο ανεξάρτητο, αξιόπιστο και βιώσιμο. Έναν Τύπο που λειτουργεί με όρους διαφάνειας και προωθεί την καινοτομία, τον θεμιτό ανταγωνισμό και την υγιή επιχειρηματικότητα. Έναν Τύπο που δημιουργεί θέσεις εργασίας και προσφέρει υψηλής ποιότητας ενημέρωση στους πολίτες.
Προτάσσουμε την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων οι οποίες τηρούν τη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία. Γιατί αποτελεί χρέος της Πολιτείας να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Τύπου, μακριά από τις τοξικές παρενέργειες της διαπλοκής, της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης, η οποία, δυστυχώς, έχει αναδειχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες και πλέον επικίνδυνες μάστιγες της εποχής μας, μέσα από την κατασκευή και διακίνηση των fake news. Και ιδίως αυτές τις ημέρες που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια χιονοστιβάδα fake news από πλευράς της Τουρκίας, με αφορμή την χρησιμοποίηση μεταναστών και προσφύγων εκ μέρους της, ως πιόνια, για την επιδίωξη γεωπολιτικών σκοπών.
Και είναι πραγματικά κρίμα, που ελληνικά μέσα και δημοσιογράφοι, υιοθετούν και αναπαράγουν τα τουρκικά fake news. Τέτοια φερέφωνα δεν θα τα σχολιάζαμε, αν δεν έπλητταν το εθνικό συμφέρον. Τα αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών τους και όλων των Ελλήνων. Εμείς, έχοντας στο πλευρό μας όλους τους Έλληνες θα κανουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τα σύνορα μας και της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr