Τρέχων Άρθρο
Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου- Υποβολή αιτήσεων

Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου- Υποβολή αιτήσεων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,  από τις 2 Μαΐου  2023  εκκινεί  το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) του άρθρου 10 του ν. 5005/2022 (Α’ 236).

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου της περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022, οι οποίες επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Ε/115/24-02-2023, μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους, εντός τριάντα (30) ημερών, από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, δηλαδή από 2 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2023.

H εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (https://www.media.gov.gr/) και μέσω αυτής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- Ε.Ψ.Π.)

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr