Τρέχων Άρθρο
Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)- Υποβολή Αιτήσεων

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)- Υποβολή Αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΓΕΕ

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)- Υποβολή Αιτήσεων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,  από τις 15 Μαρτίου 2023 έχει τεθεί σε λειτουργία το Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 (Α’ 236).  

Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου της περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 5005/2022, οι οποίες επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Έντυπου Τύπου, οφείλουν να  υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Ε/116/24-02-2023, μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους, εντός τριάντα (30) ημερών, από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, δηλαδή από 15 Μαρτίου έως και 13 Απριλίου 2023. H εφαρμογή  είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (media.gov.gr).

Στο Μ.Ε.Τ. συστήνεται ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου. Οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Υπομητρώο, οφείλουν να εγγραφούν πρώτα στο Μ.Ε.Τ. και, εφόσον επιθυμούν να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007, υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007, όπως ισχύει, μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους, στην ως άνω εφαρμογή, από 15 Μαρτίου έως και 13 Απριλίου 2023. Οι εν λόγω εφημερίδες περιφερειακού και τοπικού τύπου οφείλουν να πληρούν σωρευτικά και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως ισχύει.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr