Τρέχων Άρθρο
Δημοσίευση της υπ’ αρ. ΚΥΑ Ε/1215/22-12-2023 του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 7389)

Δημοσίευση της υπ’ αρ. ΚΥΑ Ε/1215/22-12-2023 του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 7389)

Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Ε/1215/22-12-2023 του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 7389), με την οποία τροποποιείται η περ. ιδ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Ε/115/28-02-2023 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ)», ως εξής: «ιδ) κύκλο εργασιών της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου για το έτος 2022, το ύψος του οποίου προκύπτει από την φορολογική της δήλωση (Ε1 και Ε3) καθώς και από τα αποσπάσματα των ισοζυγίων των σχετικών λογαριασμών, εφόσον σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων, άλλως βεβαίωση ορκωτού λογιστή ή λογιστή».

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr