Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την «πλήρη και ολική αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου της ΓΓΕΕ», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)