Τρέχων Άρθρο
Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την “πλήρη και ολική αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου της ΓΓΕΕ”, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την “πλήρη και ολική αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου της ΓΓΕΕ”, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr