Τρέχων Άρθρο
Προθεσμία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 5005/2022 στο άρθρο 31 του ν. 5086/2024 (Α’ 23)

Προθεσμία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 5005/2022 στο άρθρο 31 του ν. 5086/2024 (Α’ 23)

Ειδικά για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ., επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής, χωρίς να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του ν. 5005/2022 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, δύνανται να συμπληρώσουν αυτή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους από το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση όπου η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτησή τους απορρίπτεται.

Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου που δεν έχουν αιτηθεί πιστοποίησής τους στο Μ.Η.Τ. έως τις 31 Μαρτίου 2024 ή η αίτησή τους απορρίφθηκε κατά το προηγούμενο εδάφιο, δύνανται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 5005/2022, να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την εγγραφή τους στο Μ.Η.Τ. από τις 8 Απριλίου 2024 έως τις 18 Απριλίου 2024.

Δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

FEK-2024-Tefxos A-00023-downloaded -15_02_2024

 

 

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr