Τρέχων Άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με τη διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την “Συντήρηση και επισκευή του τεχνικού εξοπλισμού, που είναι εγκατεστημένος στην Αίθουσα Συνεδρίων / Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθώς και το χειρισμό των μηχανημάτων και την τεχνική υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής διαφόρων εκδηλώσεων στην εν λόγω Αίθουσα για ένα (1) έτος”.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με τη διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την “Συντήρηση και επισκευή του τεχνικού εξοπλισμού, που είναι εγκατεστημένος στην Αίθουσα Συνεδρίων / Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθώς και το χειρισμό των μηχανημάτων και την τεχνική υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής διαφόρων εκδηλώσεων στην εν λόγω Αίθουσα για ένα (1) έτος”.

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: ΩΟΦΘ465ΙΧΦ-Ν08

Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 30/03/2016 ημέρα Τετάρτη και έως τις 14:00 μ.μ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΓΓΕΕ, 1ος όροφος
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 31/03/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γ.Γ.Ε.Ε..

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr