Τρέχων Άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ. 1/2016 Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ. 1/2016 Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας

ΑΔΑ: 7ΧΥΖ465ΙΧΦ-Δ28

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στην έδρα της Γ.Γ.Ε.Ε.: 15/07/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr