Τρέχων Άρθρο
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την «Οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση καθώς και τον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής του Athens Games Festival, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως 29 Οκτωβρίου του 2017»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την «Οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση καθώς και τον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής του Athens Games Festival, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως 29 Οκτωβρίου του 2017»

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 23/06/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 06/07/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 07/07/2017 και ώρα 11:00.

 

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr