Τρέχων Άρθρο
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε, η οποία θα επιτευχθεί μέσω εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης συστημάτων, με τα οποία θα παρέχεται η δυνατότητα Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών, με ενσωματωμένο σύστημα προηγμένων Ψηφιακών Υπογραφών»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε, η οποία θα επιτευχθεί μέσω εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης συστημάτων, με τα οποία θα παρέχεται η δυνατότητα Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών, με ενσωματωμένο σύστημα προηγμένων Ψηφιακών Υπογραφών»

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 20/06/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07/07/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10/07/2017 και ώρα 10:00.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr