Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε, η οποία θα επιτευχθεί μέσω εγκατάστασης, παραμετροποίησης και συντήρησης συστημάτων, με τα οποία θα παρέχεται η δυνατότητα Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών, με ενσωματωμένο σύστημα προηγμένων Ψηφιακών Υπογραφών»

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 20/06/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07/07/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10/07/2017 και ώρα 10:00.