Τρέχων Άρθρο
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: ΨΩΕ9465ΙΧΦ-ΗΣΓ

Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 05/04/2016 ημέρα Τρίτη και έως τις 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 06/04/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γ.Γ.Ε.Ε..

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr