Τρέχων Άρθρο
Πρόχειρος διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προς την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε., έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2016

Πρόχειρος διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προς την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε., έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2016

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 01/08/2016 και ώρα 10:00 π.μ. 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr