«Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στον υπ’ αριθμ. 2194/03-02-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την παροχή Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού Προγράμματος για ένα (1) έτος».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17/02/2017 και ώρα 14:00.