Τρέχων Άρθρο
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την «Προμήθεια ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την «Προμήθεια ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 14/08/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07/09/2017 και ώρα 17:00

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr