Απόφαση συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 5932/18-03-2016 (ΑΔΑ: 771Σ465ΙΧΦ-Ο7Δ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχου για την προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Oracle (τύπου Full_Use standard edition 2), για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: 73ΧΦ465ΙΧΦ-Ξ6Ψ.