Τρέχων Άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού Προγράμματος για ένα (1) έτος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού Προγράμματος για ένα (1) έτος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16/02/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 17/02/2017 και ώρα 10:00.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr