Τρέχων Άρθρο
Τροποποίηση του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. 5628/15-03-2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 20140.

Τροποποίηση του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. 5628/15-03-2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 20140.

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: 6ΜΔΙ465ΙΧΦ-Ο5Τ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 05/04/2016 και ώρα 17:00
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 11/04/2016 και ώρα 12:00.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr