Τρέχων Άρθρο
Τροποποίηση της ΚΥΑ Α.1105/2022 σχετικά με την επιχορήγηση του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου

Τροποποίηση της ΚΥΑ Α.1105/2022 σχετικά με την επιχορήγηση του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου

Με την παρούσα ΚΥΑ επιχορηγείται το επιπλέον 50% του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο της αρχικής ενίσχυσης για το έτος 2022.
-Η αίτηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων υποβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport από την 10η μέχρι την 20η Ιουνίου 2024 και θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα της εν λόγω ΚΥΑ), στην οποία η αιτούσα επιχείρηση θα δηλώνει τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία οικονομική οντότητα και τις ενισχύσεις που οι επιχειρήσεις αυτές έχουν λάβει.
-Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων που θα υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (ΜΕΤ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης μέχρι και την προτεραία της αίτησής τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr