Πρόσκληση εκδήλωσης: στη δεξιά πλευρά εικονίζεται το εξώφυλλο της έκδοσης και στην αριστερή ο τόπος της εκδήλωσης

Grèce Hebdo