Τρέχων Άρθρο
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε)

Ημερομηνία Έναρξης: 1/3/2016

Ημερομηνία Λήξης: 8/3/2016

Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα 01/3/2016

Α.Π. 587

Ο Υπουργός Επικρατείας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. του ν. 4339/2015 (Α΄133/29-10-2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ Α.Ε ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) – Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας – Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄82) και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4369/2016 (Α’33) και ισχύει,

β. του ν.3429/2005 (Α΄134) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο), όπως ισχύει και

γ. του ν. 3528/2004 (Α΄26) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία«Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 και 51 του ν. 4339/2015 (Α΄133), όπως ισχύει και απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωσή τους.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ του  Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε),   περιγράφονται στο άρθρο 48 του ν. 4339/2015 (Α΄133/29-10-2015), όπως ισχύει και οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης.

Προσόντα επιλογής

Οι υποψήφιοι, κατά το άρθρο 48 του ν. 4339/2015 (Α΄133), πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 1. την ιδιότητα είτε του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
 2. να είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους,
 3. να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής,
 4. γνώση σε άριστο βαθμό της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας,
 5. αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τον σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε

Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε  είναι ασυμβίβαστη και αποκλείεται ο διορισμός:

 1. αν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,
 1. δεν προβούν στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στον  νόμο προ του διορισμού τους,
 2. έχουν πτωχεύσει,
 3. έχουν αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,
 4. έχει αμφισβητηθεί η υπαλληλική τους ιδιότητα και εν γένει συντρέχουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα του ν. 3528/2004 (Α΄26) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
 5. όποιος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μιας δημόσιας επιχείρησης απαγορεύεται να είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης δημόσιας επιχείρησης. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δημόσιας Επιχείρησης δύναται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με αυτή Δημόσιων Επιχειρήσεων, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

Θητεία

Η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικώς, μέσω της σχετικής πλατφόρμας στον διαδικτυακό τόποwww.opengov.gr μέχρι την Τρίτη 08/03/2016

Υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφ’ όσον δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση, καθώς και στην περίπτωση που στην υποβαλλόμενη αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος δεν βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα διορισμού που προαναφέρονται. Επίσης, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη υποψηφιότητα, εφ’ όσον στην αίτηση ή το βιογραφικό δεν αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόποhttp://diavgeia.gov.gr  καιwww.opengov.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr