Τρέχων Άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαπραγμάτευσης, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) για την “Προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαπραγμάτευσης, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) για την “Προμήθεια ελληνικού και ξένου τύπου προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε. καθώς και την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας για ένα (1) έτος, με δύο (2) διακριτά και αυτοτελή τμήματα της προμήθειας”

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: 7Μ8Ψ465ΙΧΦ-ΞΤΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 05/04/2016 και ώρα 17:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 11/04/2016 και ώρα 12:00.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr