Τρέχων Άρθρο
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια Ξένων Εφημερίδων και Περιοδικών για ένα (1) έτος προς την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας καθώς και των Διευθύνσεων και των φορέων που τροφοδοτούνται από την Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια Ξένων Εφημερίδων και Περιοδικών για ένα (1) έτος προς την καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της χώρας καθώς και των Διευθύνσεων και των φορέων που τροφοδοτούνται από την Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.»

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 25/07/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 08/08/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 09/08/2017 και ώρα 10:00.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr