Τρέχων Άρθρο
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την «Κατασκευή του εκθεσιακού περιπτέρου του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε. στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (9-17 Σεπτεμβρίου 2017) και ενοικίαση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού, οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την «Κατασκευή του εκθεσιακού περιπτέρου του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε. στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (9-17 Σεπτεμβρίου 2017) και ενοικίαση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού, οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού»

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 24/07/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07/08/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 08/08/2017 και ώρα 10:00.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr