Τρέχων Άρθρο
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την «Διαμόρφωση του χώρου (κατασκευαστικά και ενοικίαση εξοπλισμού) που θα φιλοξενήσει το Business to Business section του Athens Games Festival, που διοργανώνει για πρώτη φορά στις 28-29 Οκτωβρίου 2017 η Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε. στις εγκαταστάσεις της Helexpo στο Μαρούσι

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την «Διαμόρφωση του χώρου (κατασκευαστικά και ενοικίαση εξοπλισμού) που θα φιλοξενήσει το Business to Business section του Athens Games Festival, που διοργανώνει για πρώτη φορά στις 28-29 Οκτωβρίου 2017 η Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε. στις εγκαταστάσεις της Helexpo στο Μαρούσι

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr