Τρέχων Άρθρο
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2017

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2017

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 41452: 06/06/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 29/06/2017 και ώρα 17:00

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr