Τρέχων Άρθρο
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας διακίνησης εντύπων που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας για δύο (2) έτη

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας διακίνησης εντύπων που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας για δύο (2) έτη

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: ΩΩΤ2465ΙΧΦ-7ΑΨ

Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης προς δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 07/04/2016
Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 22255: 07/04/2016.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 24/05/2016 και ώρα 17:00

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr