Τρέχων Άρθρο
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ιδιωτικών επιχειρήσεων – παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης  λήψης περιφερειακής εμβέλειας

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ιδιωτικών επιχειρήσεων – παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης  λήψης περιφερειακής εμβέλειας

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης  λήψης περιφερειακήςεμβέλειας.

Από 1η έως 31 η Ιουλίου 2023, εκκινεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν  παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Ε297/21-04-2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2670).

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ως δικαιούχοι της ενίσχυσης ορίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 6 της προαναφερόμενης ΚΥΑ:
– Είναι καταχωρημένες στο αντίστοιχο μητρώο του ΕΣΡ ως πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας.
– Δεν έχει ανασταλεί ή διακοπεί η λειτουργία τους από το ΕΣΡ από 1ης .01.2022.
– Έχουν συνάψει και διατηρούν ενεργή σύμβαση παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος με την Digea τουλάχιστον από 1ης .01.2022.
– Πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis αριθμ. ΕΚ 1407/2013.
– Έχουν υποβάλει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον υποχρεούνται.
– Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1 η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
– Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 (Β’ 2001) απόφαση (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Β. ΑΙΤΗΣΗ
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. ( aitisi@media.gov.gr) ως ακολούθως:
α) Για το πρώτο εξάμηνο, ήτοι για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2022, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31 η Ιουλίου του 2023, και β) για το δεύτερο εξάμηνο, ήτοι για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022, εντός των πρώτων δέκα ημερών του μηνός Δεκεμβρίου του 2023.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται με την υποβολή της αίτησης νασυνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. είναι τα κάτωθι:
1. Βεβαίωση έναρξης και μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
2. Αντίγραφο εν ισχύι σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένουπρογράμματος με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο«DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».
3. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από το ΕΣΡ.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, περί μη αναστολής ή διακοπής της λειτουργίας της από 1 ης .01.2022.
5. Αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, για την τελευταία κλειόμενη οικονομική χρήση του 2022.
6. Εκτύπωση εικόνας στοιχείων της επιχείρησης από τα στοιχεία μητρώου της εφαρμογής myAADE, τελευταίου τριμήνου.
7. Αντίγραφα των μηνιαίων τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος του 2022 μέχρι και Δεκέμβριο του 2022 και αντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής εκάστου τιμολογίου.
8. Αντίγραφα των μηνιαίων τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος του 2023 μέχρι και Δεκέμβριο του 2023 και αντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής εκάστου τιμολογίου.

9. Πίνακας καταχώρησης συνολικής αξίας μηνιαίων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
10. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.
11. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Ε297/2023 ΚΥΑ, στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση τράπεζας με το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου ή αντίγραφο φύλλου κίνησης του λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου).
12. Σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ (για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
13. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης, στην οποία βεβαιώνεται ότι τα υποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά/ιδιωτικά έγγραφα για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι ακριβή.

Επισημαίνεται σχετικά με τα υπ’ αρ. 7 και 8 δικαιολογητικά, ότι θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αντίστοιχη περίοδο αιτήσεων πρώτου και δεύτερου εξαμήνου του άρθρου 5, δηλαδή με την αίτηση γιατο πρώτο εξάμηνο υποβάλλονται τα τιμολόγια και τα αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής των μηνώνΙανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου των ετών 2022 και 2023 και με την αίτηση για το δεύτερο εξάμηνο υποβάλλονται τα τιμολόγια και τα αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής
των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου των ετών 2022 και 2023.

Υποδείγματα των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων και πινάκων παρατίθενται κατωτέρω. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένες ή εναλλακτικά μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η αποστολή των δικαιολογητικών επιβεβαιώνεται με τη λήψη σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου. Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν επιπροσθέτως κάθε στοιχείο, έγγραφο ή όποια άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στα: 210 909 8368, -8363, 8362, -8384, -8377, -8666.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε:

Την υπ’ αρ. Ε297/21-04-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ 2670) εδώ
Υπόδειγμα αίτησης εδώ
Υπόδειγμα συγκεντρωτικού πίνακα δικαιολογητικών εδώ
Υπόδειγμα ΥΔ περί μη αναστολής εδώ
Υπόδειγμα πίνακα καταχώρησης αξίας τιμολογίων εδώ
Υπόδειγμα ΥΔ περί σώρευσης εδώ
Υπόδειγμα ΥΔ για ΙΒΑΝ εδώ
Υπόδειγμα ΥΔ ακρίβειας υποβαλλόμενων στοιχείων εδώ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr