Τρέχων Άρθρο
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας

Από 18η Μαρτίου έως 1η Απριλίου 2024, εκκινεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Ε297/21-04-2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2670), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ως δικαιούχοι της ενίσχυσης ορίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 6 της προαναφερόμενης ΚΥΑ:

– Είναι καταχωρημένες στο αντίστοιχο μητρώο του ΕΣΡ ως πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας.

– Δεν έχει ανασταλεί ή διακοπεί η λειτουργία τους από το ΕΣΡ από 1ης.01.2022. – Έχουν συνάψει και διατηρούν ενεργή σύμβαση παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος με την Digea τουλάχιστον από 1ης.01.2022.

– Πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis αριθμ. ΕΚ 2023/2831.

– Έχουν υποβάλει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον υποχρεούνται.

– Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

– Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 (Β’ 2001) απόφαση (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

– Έχουν εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών τους για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για τα ημερολογιακά έτη 2022 και 2023.

 Β. ΑΙΤΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. ( aitisi@media.gov.gr ) από την 18η Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2024.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται με την υποβολή της αίτησης να συνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. είναι τα κάτωθι:

 1. Αντίγραφο εν ισχύι σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
 2. Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από το ΕΣΡ, τελευταίου τριμήνου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, περί μη αναστολής ή διακοπής της λειτουργίας της από 1ης.01.2022.
 4. Αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, για την τελευταία κλειόμενη οικονομική χρήση του 2023.
 5. Εκτύπωση εικόνας στοιχείων της επιχείρησης από τα στοιχεία μητρώου της εφαρμογής myAADE, τελευταίου τριμήνου.
 6. Αντίγραφα των μηνιαίων τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για το έτος 2022.
 7. Αντίγραφα των μηνιαίων τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για το έτος 2023.
 8. Πίνακας καταχώρησης συνολικής αξίας μηνιαίων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831.
 10. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Ε297/2023 ΚΥΑ, στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAΝ) αυτής στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση τράπεζας με το IBAΝ του λογαριασμού του δικαιούχου ή αντίγραφο φύλλου κίνησης του λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου).
 11. Σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ (για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης), τελευταίου τριμήνου.
 12. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης, στην οποία βεβαιώνεται ότι τα υποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά/ιδιωτικά έγγραφα για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι ακριβή.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένες ή εναλλακτικά μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η αποστολή των δικαιολογητικών επιβεβαιώνεται με τη λήψη σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου. Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν επιπροσθέτως κάθε στοιχείο, έγγραφο ή όποια άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, εντός τριών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων καταρτίζει κατάλογο με τις αιτούσες επιχειρήσεις τον οποίο αποστέλλει στην DIgea. Εντός δέκα ημερών από τη λήψη του ανωτέρω, η Digea υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως κατάσταση με την οποία θα βεβαιώνεται η εξόφληση ή μη από τις αιτούσες επιχειρήσεις μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων των οφειλών τους προς την Digea για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Σημειώνεται ότι, τυχόν υποβληθέντα δικαιολογητικά από τις αιτούσες επιχειρήσεις κατά το παρελθόν, δε θα ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και στις ορισθείσες προθεσμίες. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στα: 210 909 8363, -8362, -8384, -8377, -8666.

Μπορείτενα δείτε την εγκύκλιο και τα συνοδευτικά έγγραφα στους συνδέσμους που ακολουθούν:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΩΡΕΥΣΗ

ΥΔ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ

ΥΔ ΙΒΑΝ

ΥΔ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr