Τρέχων Άρθρο
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επεξεργασία, αποθήκευση και παρακολούθηση εικόνας στην αίθουσα ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση των δηλώσεων (επεξεργασία αποσπασμάτων) από την Κυβερνητική Εκπρόσωπο, κα Όλγα Γεροβασίλη, προς τους πολιτικούς συντάκτες.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επεξεργασία, αποθήκευση και παρακολούθηση εικόνας στην αίθουσα ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση των δηλώσεων (επεξεργασία αποσπασμάτων) από την Κυβερνητική Εκπρόσωπο, κα Όλγα Γεροβασίλη, προς τους πολιτικούς συντάκτες.

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: ΨΟΥΝ465ΙΧΦ-0ΓΤ.

Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29/03/2016 ημέρα Τρίτη και έως τις 14:00 μ.μ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΓΓΕΕ, 1ος όροφος.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 30/03/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γ.Γ.Ε.Ε.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr