Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το εδάφιο vi του άρθρου Α.2.3. της υπ’ αριθμ. 7602/07-04-2016 Προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή Ταχυδρομικής υπηρεσίας διακίνησης εντύπων που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας για δύο (2) έτη