Τρέχων Άρθρο
Μέτρα στήριξης στους πληγέντες: Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μέτρα στήριξης στους πληγέντες: Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Στην ιστοσελίδα της ελληνικής κυβέρνησης, www.government.gov.gr, έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το σύνολο των προβλεπόμενων μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές.

Επίσης, στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται συνεχώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όσον αφορά τα έκτακτα μέτρα στήριξης τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Ισχύουσα νομοθεσία για τη στήριξη πληγέντων

Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή των παρακάτω αποζημιώσεων:

 1. Οικονομική ενίσχυση, ποσού 586,94 Ευρώ σε κάθε οικογένεια που η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους (Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες).
 2. Εκτός των 586,94 Ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 586,94 Ευρώ.
 3. Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 586,94 Ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και επιδοτείται από την πρόνοια.
 4. Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 5.869,41 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή κύριας οικίας (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή αντικατάσταση οικοσκευής για την κύρια οικία.
 5. Οικονομική ενίσχυση 4.402,05 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) από τραυματισμό στη θεομηνία.

*Για τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, η καταβολή των ανωτέρων αποζημιώσεων θα αφορά και στη δεύτερη κατοικία, πέραν της κύριας, και θα είναι ακατάσχετες. Προωθείται σχετική ρύθμιση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι πολίτες απευθύνονται στις Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων που υπάγονται και υποβάλλουν τα αντίστοιχα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973, με την ΚΥΑ 2673/2001, όπως και σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθείται για να συμπεριληφθεί και η δεύτερη κατοικία.

Για τις περιπτώσεις 1-3 απαιτούνται:

 • Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια ή η δεύτερη κατοικία των δικαιούχων (ιδιοκτήτη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.
 • Για την περίπτωση 2, επιπλέον, κάθε είδους δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι ο δικαιούχος είναι πολύτεκνος
 • Για την περίπτωση 3, επιπλέον, κάθε είδους δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ στην πληγείσα οικογένεια. Το βοήθημα χορηγείται σε κάθε μέλος ΑΜΕΑ της οικογένειας.

Για την περίπτωση 4 απαιτούνται:

 • Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία του Δήμου, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια ή η δεύτερη κατοικία των δικαιούχων (ιδιοκτήτη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης
 • Αντίγραφο Εντύπου Ε9
 • Πόρισμα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς

Σύμφωνα με το άρθρο 271 του νόμου 4555/19-07-2018 (Α’ 133) προβλέπεται ακατάσχετο για αυτού του είδους τις οικονομικές ενισχύσεις και απαλλαγή υποχρέωσης προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης κ.λπ. η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Για την περίπτωση 5 απαιτούνται:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου για την υποβολή των δικαιολογητικών και την είσπραξη των χρημάτων
 • Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., θεωρημένη από το Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής
 • Γνωμάτευση Α’ Βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του νόμου 4472/2017 (Α’ 74), η αρμοδιότητα της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπεία θεομηνίας περιέρχεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. 5808/6-3-2018 (Β’ 772).

Οι δαπάνες για την καταβολή της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης βαρύνουν τον ΚΑΕ 2293 του ειδικού φορέα 07-120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ).

Διαδικασία μεταξύ δήμων και υπ. Εσωτερικών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 5808/6-3-2018 (Β’ 772), οι Δήμοι αποστέλλουν αίτημα επιχορήγησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/ Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αναγράφεται:

 • Το συνολικό ποσό της απαιτούμενης επιχορήγησης
 • Ο αριθμός των δικαιούχων ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης
 • Το είδος της φυσικής καταστροφής
 • Η ημερομηνία εκδήλωσής της φυσικής καταστροφής

Κατόπιν τούτου, η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/ Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, απόφασης επιχορήγησης του Δήμου, έκδοσης χρηματικού εντάλματος στο όνομα του λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ (Νο130)» και έκδοσης χρηματικής εντολής προς το ΤΠΔ, προκειμένου να καταβληθεί το ποσό επιχορήγησης σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου Δήμου.

Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αποστέλλει απολογιστικά στοιχεία για την επιχορήγηση που έλαβε στην ανωτέρω διεύθυνση του ΥΠΕΣ. Τυχόν αδιάθετα ποσά της επιχορήγησης δύναται να συμψηφίζονται με επόμενο αίτημα του Δήμου ομοίου σκοπού και εντός του ίδιου οικονομικού έτους, διαφορετικά επιστρέφονται πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Πηγή: https://government.gov.gr

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr