Τρέχων Άρθρο
Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την «Οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση καθώς και τον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής του Athens Games Festival, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως 29 Οκτωβρίου του 2017» και θα διοργανώσει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την «Οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση καθώς και τον σχεδιασμό επικοινωνιακής στρατηγικής του Athens Games Festival, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως 29 Οκτωβρίου του 2017» και θα διοργανώσει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 24/07/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07/08/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 08/08/2017 και ώρα 13:00.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr