Τρέχων Άρθρο
Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας e-efimeris | Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου

Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας e-efimeris | Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι τίθεται σε εφαρμογή το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού τύπου, στο οποίο βάσει του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116/09.08.2017), θα καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου.

Το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου θα λειτουργήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΨΗΠΤΕ e-efimeris, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς το ενδιαφερόμενο κοινό από σήμερα Δευτέρα, 15.04.2019.

Με τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας εκσυγχρονίζεται πλέον η διαδικασία υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών για τον Περιφερειακό και τον Τοπικό Τύπο και διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα μέσω της σύστασης του ηλεκτρονικού Μητρώου. Εφεξής τερματίζονται παρωχημένες διοικητικές διαδικασίες και οι ενδιαφερόμενοι εκδότες θα απολαμβάνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός εύχρηστου, διαφανούς και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας e-efimeris:

Είσοδος στην πλατφόρμα

Οι ενδιαφερόμενες εφημερίδες θα πρέπει να μεταβούν στην ηλεκτρονική σελίδα http://e-efimeris.mindigital.gr/login και να πραγματοποιήσουν την είσοδο τους στην πλατφόρμα, εισάγοντας τα στοιχεία λογαριασμού τους, δηλαδή το username και τον κωδικό τους, τα οποία θα τους έχουν αποσταλεί από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την ημέρα έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας, δηλαδή στις 15/04/2019.

Σημειώνεται ότι για τις ενδιαφερόμενες εφημερίδες, οι οποίες δεν έχουν λάβει έως τώρα μέρος σε διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης δικαιολογητικών από την Υπηρεσία μας και επιθυμούν να υποβάλουν για πρώτη φορά τα δικαιολογητικά τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας στα τηλέφωνα 210-9098363, 210-9098359 και 210-9098369, καθώς και στο e-mail epopteia@mindigital.gr έτσι ώστε να τους δημιουργήσουμε στοιχεία λογαριασμού, προκειμένου να εισαχθούν στην πλατφόρμα.

Υποβολή αίτησης καταχώρισης στο Μητρώο

Θέτουμε υπόψη σας ότι βάσει του νόμου 4487/2017 για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες απαιτείται να εκδίδονται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο, οι μεν ημερήσιες επί έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης, οι δε εβδομαδιαίες επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης.

Η αίτηση καταχώρισης θα πραγματοποιηθεί από το νόμιμο εκπρόσωπο της εφημερίδας μέσω της δυνατότητας που παρέχει η πλατφόρμα, μετά την είσοδο τους σε αυτή, στο σημείο με την ένδειξη: «Νέο: Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην απόφαση 2019» (ενότητα 7 στο Εγχειρίδιο Χρήστη), η οποία θα είναι διαθέσιμη (ανοιχτή) ως επιλογή από τις 15.04.2019.

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού συντονισμού των αιτήσεων των εφημερίδων, σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση καταχώρισης θα μπορεί να υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας e-efimeris από τις 15.04.2019 έως τις 30.04.2019.

Μεταφόρτωση τευχών και λοιπών δικαιολογητικών

Σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο, οι χρήστες-εφημερίδες θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

Η ανελλιπής κυκλοφορία θα αποδεικνύεται μέσα από τη μεταφόρτωση των τευχών σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα από τις εφημερίδες (ενότητα 4 στο Εγχειρίδιο Χρήστη), για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ανάλογα με την περιοδικότητά τους, όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω (δηλαδή τεύχη για ένα εξάμηνο πριν την ημερομηνία αίτησης καταχώρισης για τις ημερήσιες εφημερίδες και τεύχη για ένα έτος πριν την ημερομηνία αίτησης καταχώρισης για τις εβδομαδιαίες).

Για να εξασφαλίζονται τα ανωτέρω κριτήρια κατά την πρώτη καταχώριση αναφέρουμε ενδεικτικά π.χ. με ημερομηνία αίτησης καταχώρησης στις 15.04.2019 ότι θα πρέπει να φορτωθούν τεύχη για το εξαμηνιαίο διάστημα 15.10.2018-15.04.2019 για τις ημερήσιες εφημερίδες και τεύχη για το ετήσιο διάστημα 15 04.2018-15.04.2019 για τις εβδομαδιαίες εφημερίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταφόρτωση των τευχών θα πρέπει να ξεκινήσετε από το παλαιότερο τεύχος (βάσει εξαμήνου για τις ημερήσιες/έτους για τις εβδομαδιαίες) και να ακολουθήσετε αυστηρή ακολουθία κατά την καταχώριση των τευχών σε ό,τι αφορά τον αριθμό φύλλου (π.χ. έστω ότι μεταφορτώνεται το τεύχος με αριθμό 150, το επόμενο που θα πρέπει να μεταφορτωθεί θα είναι το τεύχος με αριθμό 151, καθώς το σύστημα δεν θα επιτρέψει τη μεταφόρτωση τευχών χωρίς να ακολουθείται η σωστή χρονολογική σειρά.)

Επιπλέον, προκειμένου οι εφημερίδες να ενταχθούν στο Μητρώο οφείλουν να πληρούν σωρευτικά και για τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του Άρθρου 14 του ν. 4487/2017 (που αφορούν σε πωλήσεις/σχήμα/ύλη/απασχόληση). Επομένως, πέραν των τευχών των εφημερίδων θα πρέπει να μεταφορτώσουν τα απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες λειτουργίας της πλατφόρμας (ενότητα 6 στο Εγχειρίδιο Χρήστη).

Εάν απαιτηθούν διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, θα σταλεί από τη Διεύθυνσή μας ηλεκτρονική ειδοποίηση μέσω της πλατφόρμας για την παροχή των πρόσθετων διευκρινίσεων με τεθείσα προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την εφημερίδα να τις παράσχει, βάσει του νόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία αίτησης καταχώρισης στο Μητρώο με την ημερομηνία πρώτης εισόδου στην πλατφόρμα. Η πρώτη προκύπτει εφόσον πατηθεί η επιλογή «Νέο: Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην απόφαση 2019» , όπως επεξηγήθηκε παραπάνω, και από αυτήν την ημερομηνία υπολογίζονται οι τριάντα (30) μέρες μέσα στις οποίες υπάρχει το περιθώριο για την υποβολή όλων των δικαιολογητικών.

Ένταξη στην Απόφαση

Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις  και έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταχωρίζονται στο Μητρώο με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση των εφημερίδων. Σε περίπτωση απόρριψης θα υπάρξει αντίστοιχη ειδοποίηση και θα δοθεί περιθώριο τριάντα (30) ημερών για όσους αιτούντες επιθυμούν να ασκήσουν ένσταση, η οποία θα αξιολογηθεί από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, ορισθείσα από το Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Ετήσια ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο θα γίνεται ετησίως ανανέωση της εγγραφής των εφημερίδων με την υποβολή και αξιολόγηση των δικαιολογητικών τους από την 1η μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε επόμενου έτους (η 1η ανανέωση δηλαδή της εγγραφής των καταχωρηθέντων εφημερίδων προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του 2020).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την απαιτούμενη μεταφόρτωση των παλαιότερων τευχών για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο η οποία θα πρέπει να γίνει με χρονολογική σειρά, όπως ήδη προαναφέρθηκε (ενδεικτικά αναφέρουμε π.χ. με ημ/νια αίτησης καταχώρησης στις 15.04.2019 η μεταφόρτωση γίνεται για τεύχη από 15.10.2018 έως και 15.04.2019  για τις ημερήσιες, για τεύχη από 15.04.2018 έως και 15.04.2019 για τις εβδομαδιαίες) οι χρήστες-εφημερίδες στη συνέχεια θα πρέπει να μεταφορτώνουν καθημερινά ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόμενη μέρα της κάθε έκδοσής του, σύμφωνα με την παρ. 5. του Άρθρου 14 του ν. 4487/2017.

Αφού ολοκληρωθεί η μαζική μεταφόρτωση των τευχών των εφημερίδων για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο, εν συνεχεία θα μπορείτε να προχωρήσετε  στην καθημερινή ροή μεταφόρτωσης των εντύπων, σύμφωνα με την παρ. 5. του Άρθρου 14 του ν. 4487/2017.

————————————————————————

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική σελίδα της πλατφόρμας http://e-efimeris.mindigital.gr/login υπάρχει η επιλογή Εγχειρίδιο Χρήστη (κάτω και δεξιά), όπου καταγράφονται αναλυτικά οι οδηγίες για τη λειτουργία και χρήση της πλατφόρμας e-efimeris.

Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τα στοιχεία λογαριασμού σας ή αναφορικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας για την οποία δεν σας καλύπτει το Εγχειρίδιο Χρήστη, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της ΓΓΕΕ στα τηλέφωνα 210-9098363, 210-9098359 και 210-9098369 και κατά τις ώρες 9:30-13:30.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr