Τρέχων Άρθρο
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σχετικής έγγραφης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού λήψης, επεξεργασίας και μετατροπής εικόνας, για τις ανάγκες κάλυψης της Αίθουσας Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση των δηλώσεων (επεξεργασία αποσπασμάτων) από την Κυβερνητική Εκπρόσωπο, κα Όλγα Γεροβασίλη, προς τους πολιτικούς συντάκτες

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σχετικής έγγραφης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού λήψης, επεξεργασίας και μετατροπής εικόνας, για τις ανάγκες κάλυψης της Αίθουσας Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση των δηλώσεων (επεξεργασία αποσπασμάτων) από την Κυβερνητική Εκπρόσωπο, κα Όλγα Γεροβασίλη, προς τους πολιτικούς συντάκτες

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: ΩΗΘΚ465ΙΧΦ-ΠΝ5

Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28/03/2016 ημέρα Δευτέρα και έως τις 14:00 μ.μ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΓΓΕΕ, 1ος όροφος
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 29/03/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γ.Γ.Ε.Ε.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr