Τρέχων Άρθρο
Διευκρίνιση ως προς τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στους πάσης φύσεως συνοπτικούς διαγωνισμούς

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr