Διευκρίνιση ως προς τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στους πάσης φύσεως συνοπτικούς διαγωνισμούς