Τρέχων Άρθρο
Διευκρινίσεις όσον αφορά τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος

Διευκρινίσεις όσον αφορά τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και τον πίνακα ειδών γραφικής ύλης:

1. Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, όπως ορίζει ο Ν. 4250/2014.

2. Τα ζητούμενα είδη συρραπτικών μηχανών είναι Νο 64 για το μικρό συρραπτικό και Νο 126 (24/6) για το μεγάλο συρραπτικό.

3. Όσον αφορά το είδος «Αποσυρραπτικά μεταλλικά», η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται σε αποσυρραπτικό τύπου τανάλιας.

4. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται σε δύο διαφορετικά είδη βιβλίων, 40 τεμάχια Πρωτόκολλου Αλληλογραφίας και 40 τεμάχια Βιβλίου με Ευρετήριο. Κάθε είδος πρέπει να είναι 100φυλλο, μεγέθους Α4.

5. Εκ παραδρομής ανεγράφη το είδος CD+R. Ο τύπος του μέσου που ζητείται είναι CD-R χωρητικότητας 700 ΜΒ ή ανώτερης.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr