Τρέχων Άρθρο
Δελτίο Τύπου για την κατάθεση φακέλων του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες

Δελτίο Τύπου για την κατάθεση φακέλων του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (high definition).

Αναφορικά με τον τρόπο κατάθεσης των φακέλων των υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του Κεφαλαίου 4 της υπ’ αρ. 1/2016 Προκηρύξεως, διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν μέχρι τις 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00 να υποβάλλουν στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα), ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, στον οποίον θα περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1 (υπό στοιχεία α-δ) του Κεφαλαίου 5 της Προκηρύξεως.

Ο εν λόγω φάκελος θα αναγράφει εξωτερικά και με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ “…………..” ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (high definition).

Το ανωτέρω κείμενο θα ακολουθείται από τις υπογραφές του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου ή άλλου ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου, οπότε στην τελευταία περίπτωση θα προσκομίζεται ταυτοχρόνως και θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο, (οπότε θα γίνεται και σχετική μνεία στο κατωτέρω αναφερόμενο αποδεικτικό), και η απόφαση του διοικούντος οργάνου του υποψηφίου, με την οποία θα παρέχεται η ειδική εξουσιοδότηση.

Για την υποβολή του ανωτέρω φακέλου θα συντάσσεται αποδεικτικό από το αρμόδιο Τμήμα Πρωτοκόλλου, το οποίο θα υπογράφεται τόσο από τον καταθέτοντα την αίτηση, όσο και από τον αρμόδιο υπάλληλο του συγκεκριμένου τμήματος της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο οποίο, αφενός μεν θα βεβαιώνεται η ημέρα και ώρα υποβολής του ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ φακέλου αιτήσεως συμμετοχής στη διαδικασία της δημοπρασίας, αφετέρου δε, θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου.

Επισημαίνουμε ότι κατά την υποβολή των ανωτέρω φακέλων συμμετοχής στη διαδικασία της δημοπρασίας, το Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ανοίξει τους σφραγισμένους φακέλους και να ελέγξει την προσκόμιση των απαραιτήτων , σύμφωνα με την Προκήρυξη, δικαιολογητικών, καθώς τούτο συνιστά αρμοδιότητα της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 της εν λόγω προκήρυξης.

Αντίθετα το εν λόγω Τμήμα Πρωτοκόλλου καθίσταται αρμόδιο μόνο για να πιστοποιήσει την ημέρα και ώρα υποβολής του εν λόγω φακέλου, καθώς και ότι αυτός υποβλήθηκε σφραγισμένος και αφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ενώ θα δίνεται και ο αντίστοιχος αριθμός πρωτοκόλλου.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη κατάθεση των φακέλων αιτήσεως συμμετοχής (η οποία έχει οριστεί για την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00), θα συνέλθει, παρουσία και των εκπροσώπων των υποψηφίων, προκειμένου, να ανοίξει τους σφραγισμένους φακέλους συμμετοχής για να διαπιστώσει την ύπαρξη των προαπαιτουμένων, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Μετά το άνοιγμα των φακέλων, οι φάκελοι αιτήσεων συμμετοχής είναι προσβάσιμοι σε όλους τους υποψηφίους κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του όρου 6.4. της προκήρυξης (κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr