Τρέχων Άρθρο
Απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕ» κατά της με Α.Π. 228/29-8- 2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr