Απόφαση κήρυξης του υπ’ αριθμ. 12176/23-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΡΛ465ΧΘ0-ΗΓΥ – ΑΔΑΜ: 17PROC001579636) συνοπτικού διαγωνισμού ως άγονου