Τρέχων Άρθρο
Aπόφαση κήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με (ΑΔΑΜ: 17PROC001751698) ως άγονου για την προμήθεια ξένου Τύπου & περιοδικών για ένα (1) έτος

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr