Τρέχων Άρθρο
Απόφαση ακύρωσης των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε με την υπ’αριθμ. 15923/14-08-2017 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΦ465ΧΘ0-ΨΤΙ, ΑΔΑΜ: 17PROC001820825) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 25180

Απόφαση ακύρωσης των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε με την υπ’αριθμ. 15923/14-08-2017 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΦ465ΧΘ0-ΨΤΙ, ΑΔΑΜ: 17PROC001820825) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 25180

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr